Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSzwajcarski system podatkowy: Podatek VAT

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-27 20:40:52
szwajcaria, switzerland, schweiz, podatki, vat

Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca przedsiębiorstwo (mająca na celu osiąganie przychodów przez wykonywanie działalności zarobkowej lub zawodowej niezależnie od zamiaru osiągnięcia zysku) jest zasadniczo objęta obowiązkiem podatkowym.

Obowiązek rejestracji przedsiębiorstwa odprowadzającego podatek VAT powstaje, gdy obrót krajowy przedsiębiorstwa podlegający opodatkowaniu wynosi przynajmniej 100 000 CHF. Wszystkie krajowe oddziały przedsiębiorstwa tworzą wspólnie ze spółką matką jeden podmiot podatkowy. Podmiotem podatkowym są również wszystkie krajowe oddziały zagranicznego przedsiębiorstwa. Oddzielnym podmiotem podatkowym są natomiast krajowe oddziały i zagraniczne spółki matki. Jeżeli przychody podmiotu podatkowego (obrót z opodatkowanych towarów i usług) wynosi w rocznie mniej niż 100 000 CHF (w przypadku związków sportowych i instytucji pożytku publicznego 150 000 CHF) taki podmiot jest zwolniony z obowiązku podatkowego. Istnieje również możliwość rezygnacji ze zwolnienia z obowiązku podatkowego. W przypadku rejestracji w szwajcarskim urzędzie administracji podatkowej podatnik otrzymuje obecnie numer VAT: sześciocyfrowy numer referencyjny, który może być używany do 31 grudnia 2013 r. jako numer VAT, a także numer VAT, który jest numerem identyfikacyjnym przedsiębiorstwa. Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa zawiera dodatkowo skrót MWST (np. CHE-123.456.789 MWST). Po 31 grudnia 2013 r. ważny będzie tylko numer VAT, bazujący na numerze identyfikacyjnym przedsiębiorstwa.

Szczególna regulacja obejmuje spółki holdingowe. Nabycie, posiadanie i sprzedaż udziałów stanowi działalność przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o szwajcarskim podatku VAT. Udziałami są udziały w kapitale innych przedsiębiorstw w wysokości minimum 10%, które mają na celu trwałą inwestycję i udział we wpływach finansowych. Kwalifikacja działalności holdingowej jako działalności przedsiębiorczej oznacza, że przedsiębiorstwa mogą się dobrowolnie rejestrować jako holdingi i przez to zrezygnować ze zwolnienia z obowiązku podatkowego. Rejestracja spółki holdingowej jest korzystna, ponieważ spółki holdingowe mogą korzystać z prawa do podatku naliczonego w ramach działalności holdingowej, a sprzedaż udziałów zasadniczo stanowi obrót nieobjęty podatkiem (z reguły konieczna jest korekta zaliczki ze względu na przychody z odsetek).

 

Świadczenia podlegające opodatkowaniu.

Podatek VAT pobierany jest w Szwajcarii od następujących świadczeń:

a) dostaw towarów w Szwajcarii (łącznie z Księstwem Liechtensteinu), b) świadczenia usług w Szwajcarii (łącznie z Księstwem Liechtensteinu), c) korzystania z usług (i pewnych dostaw krajowych) przez przedsiębiorstwa z siedzibą za granicą o wartości powyżej 10 000 rocznie d) importu towarów. Określone usługi wykonane za granicą (oraz eksport towarów i dostawy towarów za granicę) dla odbiorcy świadczenia nie są opodatkowane w formie zwrotu pełnej zaliczki lub są opodatkowane stawką podatkową 0%. Dostawy towarów w rozumieniu podatku VAT nie są ograniczone jak dostawy towarów w rozumieniu szwajcarskiego prawa handlowego. Ustawa o podatku dochodowym wymienia liczne zdarzenia gospodarcze, które w rozumieniu podatku VAT traktowane są jako konserwacja maszyn, wynajem lub leasing przedmiotów, handel elektrycznością itd.

 

Kwota podlegająca opodatkowaniu.

Podstawą do obliczenia kwoty podlegającej opodatkowaniu od dostaw towarów i świadczenia usług jest ustalone do tego celu lub inkasowane wynagrodzenie brutto, jako świadczenie gotówkowe lub rzeczowe. Podatek obrotowy wliczony w rachunki dostawców, tj. podatek zapłacony w momencie nabycia towarów i/lub usług może zostać odliczony. W konsekwencji opodatkowana jest tylko wartość dodana (zasada netto podatku we wszystkich fazach)

 

Stawki podatkowe.

Od 1 stycznia 2011 r. standardowa stawka podatku VAT wynosi 8% dla każdej dostawy towarów i usług podlegającej opodatkowaniu. Dla świadczeń związanych z zakwaterowaniem obowiązuje stawka ulgowa 3,8%. Określone rodzaje towarów i usług umożliwiające zaspokojenie potrzeb podstawowych np. zaopatrzenie w wodę, środki spożywcze, napoje bezalkoholowe, bydło, drób, ryby, zboże i nasiona, książki i gazety, usługi spółek radiowych i telewizyjnych, nieprowadzących działalności przemysłowej itd. podlegają zredukowanej stawce VAT wynoszącej 2,5%.

Szwajcarska administracja podatkowa oferuje uproszczone postępowanie dotyczące podatku VAT dla małych przedsiębiorstw, osiągających obrót poniżej 5,02 mln CHF (z VAT) i zobowiązaniem podatkowym poniżej 109 000 CHF rocznie (obliczone według miarodajnej stawki podatkowej). Małe przedsiębiorstwa mogą się zdecydować na odliczanie podatku VAT na podstawie zryczałtowanej stawki podatkowej, która jest niższa niż stawka standardowa (8%), jeżeli zrezygnują z normalnego postępowania i korzystania z prawa odliczenia podatku obrotowego naliczonego przez dostawców, które zostałyby odliczone od pobranego podatku VAT od obrotów (odliczenie podatku obrotowego naliczonego przez dostawców). Ta uproszczona metoda opodatkowania musi być stosowana przynajmniej przez rok, a dwa razy w roku musi być składane zeznanie dotyczące wartości podatku VAT (w przeciwieństwie do rozliczeń kwartalnych w standardowych przypadkach).

 

Ulgi podatkowe.

Ustawa rozróżnia pomiędzy zwolnieniem i ulgą dla podatku VAT należnego od obrotów. W obu przypadkach podatek VAT nie jest pobierany, istnieje jednak różnica ze względu na podatek naliczony.

W przypadku obrotów wyłączonych z podatku VAT nie jest możliwe obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatkiem VAT nie są objęte świadczenia w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, działalności społecznej, świadczenia bankowe i ubezpieczeniowe, wynajem i sprzedaż nieruchomości oraz obroty z gier losowych i loterii. Istnieje jednak możliwość ich dobrowolnego opodatkowania, z wyjątkiem obrotów z działalności bankowej i ubezpieczeniowej oraz wynajmu nieruchomości na użytek wyłącznie prywatny. W przeciwieństwie do świadczeń nieobjętych podatkiem VAT w przypadku świadczeń zwolnionych z VAT możliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wszystkich należnych podatków, w ramach wygenerowanych obrotów (zwolnienie prawdziwe). Świadczeniem zwolnionym z podatku jest np. eksport towarów (patrz rozdział 10.5.7). Szwajcarskiemu podatkowi VAT nie podlegają świadczenia wykonywane za granicą, które są wynikiem międzynarodowego modelu transakcyjnego. Typowym przykładem może być szwajcarska spółka handlowa kupująca produkty od zagranicznego producenta, sprzedająca je klientom w krajach trzecich i wysyłająca te produkty bezpośrednio do tych klientów. Świadczenia wykonane za granicą uprawniają ją do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli obroty nie kwalifikują się, jako obroty nieobjęte podatkiem VAT, które nie mogą zostać obniżone.

 

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane jako płatnik podatku VAT odpowiada za uiszczanie podatku VAT od usług opodatkowanych, z których korzysta (podatek naliczony). W większości przypadków podatek naliczony może być odliczony od całego należnego podatku VAT. W tym przypadku podatek VAT nie jest dla przedsiębiorstwa dodatkowym obciążeniem. Podatek VAT jest tylko nakładem kosztów dla konsumenta bezpośredniego lub dla przedsiębiorstwa uczestniczącego w zdarzeniu gospodarczym, które nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, np. przedsiębiorstwa, których obroty nie podlegają podatkowi VAT - banki i firmy ubezpieczeniowe.

Eksport

Towary eksportowe zwolnione są z podatku VAT (z możliwością obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), a usługi świadczone dla odbiorców za granicą nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli spełniają kryteria właściwe dla usług świadczonych za granicą. Szwajcarska ustawa o podatku VAT zawiera spis usług, które muszą być opodatkowane w kraju będącym siedzibą podmiotu świadczącego usługi lub zgodnie z tą listą podlegają szczególnym regulacjom. Są to usługi związane z nieruchomościami gruntowymi, usługi gastronomiczne, usługi w dziedzinie kultury, sportu i sztuk pięknych, transport osobowy itd.). Usługi, które nie zostały ujęte w tym spisie świadczone dla zagranicznych odbiorców, nie podlegają szwajcarskiemu podatkowi VAT (stan faktyczny w kraju przejmującym –zastosowanie ma zasada miejsca odbiorcy). Roszczenie o zwolnienie z podatku lub nieopodatkowanie takich usług musi być udowodnione w dokumentach jak rachunkach czy umowach. Bardzo ważne jest, żeby dokumenty zostały sporządzone zgodnie z wymogami szwajcarskiej ustawy o podatku VAT. Takie same zasady obowiązują dla dostaw eksportowych, w przypadku których do zwolnienia z podatku wymagany jest dokument potwierdzający wywóz wystawiony przez urząd celny.

Międzynarodowa działalność gospodarcza.

Wyżej opisane podstawowe zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT stosuje się w szwajcarskiej spółce handlowej kupującej produkty od zagranicznego producenta i sprzedającej odbiorcom w krajach trzecich, przy czym produkty wysyłane są do klienta w sposób następujący:

Przedsiębiorstwa z siedzibą za granicą.

Przedsiębiorstwa zagraniczne dostarczające do Szwajcarii towary lub świadczące w Szwajcarii usługi, które chciałyby zrezygnować ze zwolnienia z obowiązku podatkowego, jeśli wartość towarów i usług przewyższa wartość progową opisaną w rozdziale 10.5.1 muszą ustanowić pełnomocnika do celów podatku VAT mającego siedzibę w Szwajcarii. Takie przedsiębiorstwa mają prawo do bezpośredniego podatku naliczonego. Przedsiębiorstwa z siedzibą za granicą, które nie wykonujące w Szwajcarii czynności objętych obowiązkiem podatkowym mają prawo do zwrotu szwajcarskiego podatku VAT, jeżeli ich działalność za granicą spełniałaby warunki dla obrotów podlegających opodatkowaniu zgodnie ze szwajcarską ustawą o podatku VAT oraz jeśli kraj, w którym przedsiębiorstwo takie ma siedzibę zapewnia szwajcarskim przedsiębiorcom traktowanie na zasadach wzajemności (zwrot VAT).

 

 
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Oferta stomatologa

Oferta stomatologa Oferta stomatologa Oferta stomatologaOferta stomatologa sdfgt
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Mateusz Stachowiak Mięso, Ryby Zobacz ofertę

Kooperacja TBZ dentysta

Kooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentystaKooperacja TBZ dentysta vKooperacja TBZ dentysta
Polska - Toruń 2021-03-02 Dodał: Maciej Lutnik Statki i łodzie, Zboża Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert