Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSzwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Podsiedzik | 2015-12-27 20:38:37
szwajcaria, switzerland, schweiz, podatki

Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, spółdzielnie, fundacje i fundusze inwestycyjne posiadające nieruchomości) objęte są obowiązkiem podatkowym. Spółki osobowe są dla celów podatkowych „transparentne”, ponieważ opodatkowani są udziałowcy. Spółki, których zarejestrowana siedziba lub miejsce faktycznego prowadzenia działalności znajdują się w Szwajcarii, traktowane są jak podmioty podatkowe mające rezydencję podatkową w Szwajcarii.

Dochód podlegający opodatkowaniu.

Spółki mające siedzibę w Szwajcarii podlegają opodatkowaniu od zysku od dochodów osiąganych na całym świecie. Wyjątek stanowią dochody wypracowane przez zagraniczne zakłady produkcyjne lub pochodzące z zysku generowanego przez nieruchomości zagraniczne (majątek nieruchomy). Takie dochody nie podlegają opodatkowaniu w Szwajcarii i uwzględniane są wyłącznie do obliczania progu podatkowego w kantonach stosujących progresywne stawki podatkowe (progresja podatkowa).

Spółki zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Szwajcarii tylko wtedy, gdy posiadają udziały w przedsiębiorstwach lub oddziałach firm zagranicznych w Szwajcarii oraz utrzymują nieruchomości w Szwajcarii. Zyski generowane przez nieruchomości obejmują także zysk z ich sprzedaży nieruchomości. Podstawę wymiaru podatku dochodowego podlegającego opodatkowaniu tworzą przewidziane ustawą lub statutem sprawozdania finansowe szwajcarskiej spółki, a w przypadku zagranicznej spółki sprawozdania finansowe jej szwajcarskiego oddziału. Nie uwzględniając przychodów pochodzących z dywidend i zysków z kapitału zwolnionych od podatku i wymaganych przepisami prawa podatkowego oraz korekt wartości środków trwałych, korzyści pochodzących z przeniesienia powstałej straty na rok przyszły (straty mogą być przenoszone na kolejne lata przez siedem lat), istnieje tylko niewielka różnica pomiędzy zyskiem statutowym przedsiębiorstwa i zyskiem podlegającym opodatkowaniu. Do najczęściej występujących odliczeń podatkowych należą odpisy amortyzacyjne, prognozowanie obciążenia podatkowego, prognozowanie obciążenia odsetkowego, jak również wynagrodzenia dla kadry kierowniczej i prognozowane nakłady na usługi czy płatności z tytułu licencji. Dwie ostatnie wymienione możliwości podlegają odliczeniu w takim zakresie, jaki dopuszczony jest w przepisach obowiązujących transakcje oparte na metodach porównawczych.

Zasady finansowania kapitałem obcym.

Szwajcarska administracja podatkowa wydała „Zasady Safe Harbor” dotyczące finansowania kapitałem obcym, obowiązujące w przypadku zadłużenia przedsiębiorstw powiązanych. Finansowanie kapitałem obcym przez osoby trzecie nie zostało ujęte w tych zasadach. Wysokość maksymalnego dopuszczalnego kapitału obcego ustala się w taki sposób, że każda kategoria wartości majątkowych musi być mniejsza niż określony w nich udział kapitału własnego. Stopy procentowe oblicza się na podstawie wartości obrotowej, często wystarczające są do tego celu niższe wartości księgowe. Zobowiązania przedsiębiorstw powiązanych, przekraczające dopuszczalną wysokość zadłużenia obliczonego na podstawie przewidzianych przez administrację podatkową stóp procentowych kwalifikowane są jako kapitał własny i doliczane do kapitału podlegającego opodatkowaniu w ramach pobieranego co roku podatku kantonalnego czy gminnego, jeśli nie można udowodnić, że w tym szczególnym przypadku zastosowane warunki finansowania są bardziej odpowiednie. Ponadto istnieje możliwość ustalenia dopuszczalnej wysokości odsetek od zadłużenia do odliczenia. Wartość ta jest wynikiem mnożenia dopuszczalnego zadłużenia i stóp procentowych ustalonych w „Zasadach Safe Harbor”. Jeżeli wysokość odsetek przedsiębiorstw powiązanych przekracza kwotę, obliczoną na tej podstawie, odsetki doliczone będą do zysku podlegającego opodatkowaniu. Dodatkowo odsetki takie traktowane są jako ukryte wypłaty zysku i objęte są podatkiem rozliczeniowym w wysokości 35%).

Opodatkowanie grupowe.

W Szwajcarii obowiązują oddzielne zasady dotyczące podatku od zysku dla osób prawnych. Nie można oczekiwać, że w bliższej przyszłości zostanie wprowadzone opodatkowanie grupowe.

Restrukturyzacja koncernów.

Restrukturyzacja koncernów uregulowana jest w szwajcarskiej ustawie o połączeniach, zawierającej oprócz norm prawnych normy podatkowe, będące uzupełnieniem obowiązujących ustaw podatkowych.

Restrukturyzacje są dopuszczalne również bez ponoszenia skutków podatkowych, o ile spełnione są określone warunki, tj. podatkowe wartości księgowe aktywów i pasywów nie zmieniają się, a wartości majątkowe pozostają w Szwajcarii.

 

Podatek od zysku na poziomie kantonalnym i gminnym.

Dzięki spójności podatkowej na poziomie kantonalnym i gminnym większość przepisów podatkowych jest identyczna z przepisami na poziomie federalnym lub bardzo do nich podobna (np. odliczenia dla udziałowców, przepisy dotyczące przenoszenia strat i w większości przypadków także przepisy dotyczące finansowania kapitałem obcym).

 

Szczególne zasady podatkowe.

W przeciwieństwie do ustawy federalnej o podatku bezpośrednim, wszystkie kantonalne ustawy podatkowe przewidują szczególne zasady podatkowe, które znajdują zastosowanie pod warunkiem, że spełnione są również warunki ustawy o spójności podatkowej. W Szwajcarii oraz w ramach współpracy międzynarodowej duże znaczenie mają następujące zasady podatkowe:

A) Spółka holdingowa.

Szwajcarskie spółki lub niesamodzielne jednostki spółek zagranicznych mają do dyspozycji status podatkowy spółki holdingowej, jeżeli ich celem głównym, zapisanym w statucie spółki jest długoterminowe posiadanie udziałów w innych spółkach lub zarządzanie tymi spółkami. Ponadto udziały lub zyski z udziałów (przychody z dywidend lub zysków kapitałowych) muszą wynosić długoterminowo dwie trzecie wszystkich aktywów lub zysków.

Jeżeli spółka holdingowa spełnia opisane wyżej warunki jest zwolniona ze wszystkich kantonalnych/gminnych podatków od zysku, z wyjątkiem podatków od zysków generowanych przez szwajcarskie nieruchomości. Efektywna stawka podatkowa dla holdingu jest równa stawce podatkowej bezpośredniego podatku federalnego i wynosi 7,83% przed uwzględnieniem odliczenia z tytułu zysków z dywidend i kapitału posiadanych udziałów. Na poziomie kantonalnym i gminnym stosuje się zredukowany podatek kapitałowy.

B) Spółki (handlowe) mieszane.

Kantony wybrały różne określenia dla tego rodzaju działalności, natomiast w kontekście międzynarodowym status podatkowy określany jest jako „spółka (handlowa) mieszana”.

Taka spółka może prowadzi

w Szwajcarii określoną działalność gospodarczą, ale 80% dochodów z działalności spółki musi być osiągane za granicą (tzn. maksymalnie 20% przychodów można generować w Szwajcarii). Wiele kantonów wymaga ponadto, aby przynajmniej 80% kosztów spółki związanych było z działalnością spółki wykonywaną za granicą.

O ile spółka spełnia wyżej wymienione kryteria, może wnioskować o traktowanie podatkowe zgodnie z przedstawionymi poniżej przepisami:

  • dochód kwalifikowany z udziałów (łącznie z dywidendami, zyskami z kapitałów i zyskiem z przeszacowania) są zwolnione od podatku,
  • pozostałe przychody generowane w Szwajcarii opodatkowane są według przepisowej taryfy,
  • przychody zagraniczne na poziomie kantonalnym/gminnym podlegają częściowemu opodatkowaniu uzależnionemu od rodzaju wykonywanej w Szwajcarii działalności gospodarczej,
  • nakłady uzasadnione wykonywaniem działalności, mające gospodarczy związek z określonymi dochodami i przychodami, podlegają odliczeniom podatkowym. Straty mogą zostać odliczone wyłącznie od zysków podlegających opodatkowaniu (tj. zysków, które nie są zwolnione od podatku),
  • zastosowanie mają ulgowe stawki podatku kapitałowego.

Podatek kapitałowy.

Co roku na poziomie kantonalnym/gminnym pobierany jest podatek kapitałowy. Podstawą do obliczenia podatku kapitałowego jest zasadniczo kapitał własny netto spółki (tj. kapitał podstawowy lub akcyjny, dodatkowo wpłacony kapitał, ustawowe i pozostałe rezerwy, zatrzymane zyski). W przypadku spółek znaczenie mają także wszystkie rezerwy, które nie zostały uznane do odliczeń podatkowych oraz wszystkie pozostałe ciche rezerwy i zobowiązania, które zgodnie z obowiązującymi w Szwajcarii przepisami dotyczącymi finansowania kapitałem obcym postrzegane są jako kapitał własny. Pojedyncze kantony przewidują nawet zaliczenie należnego kantonalnego podatku od zysku jako podatku kapitałowego.

Stawki podatkowe są różne w zależności od kantonu i zależą od statusu podatkowego spółki. W 2011 r. rozpiętość stawek podatkowych wynosiła od 0,010 do 0,525% w przypadku spółek podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz od 0,010 do 0,4010% w przypadku spółek uprzywilejowanych podatkowo.

 

Przywileje podatkowe.

Przywileje podatkowe mogą zostać przyznane na poziomie kantonalnym/gminnym oraz w konkretnych regionach na okres do dziesięciu lat, jak również na poziomie federalnym m.in. dla nowych inwestycji.

 

Poziom federalny.

Rząd federalny określił regiony mniej scentralizowane i/lub gospodarczo słabsze, mogące korzystać z uprawnień do otrzymania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw oraz częściowego lub całkowitego uprzywilejowania podatkowego dotyczącego podatku od zysku przez maksymalny okres dziesięciu lat. Ułatwienia podatkowe przewidziane są m.in. dla projektów inwestycyjnych spełniających określone warunki, tj. utworzenie nowych miejsc pracy związanych z produkcją, niekonkurencyjność w stosunku do istniejących przedsiębiorstw itd.

 

Poziom kantonalny i gminny.

Większość kantonów przewiduje całkowite lub częściowe ułatwienia podatkowe dla firm przez okres maksymalnie dziesięciu lat, będące zachętą do założenia lub rozszerzania zakresu przedsiębiorstwa, mającego szczególne znaczenie gospodarcze dla kantonu. Takie ułatwienia gwarantowane są przede wszystkim w celu tworzenia nowych miejsc pracy. W większości kantonów wymagane jest utworzenie przynajmniej 10-20 nowych miejsc pracy.

 

Obciążenie podatkowe – porównanie międzynarodowe.

W porównaniu międzynarodowym całkowitego obciążenia podatkowego Szwajcaria posiada na tle innych wysokorozwiniętych krajów przemysłowych posiada wciąż bardzo konkurencyjny system podatkowy. Całkowite obciążenie podatkowe stanowi sumę wszystkich płaconych przez przedsiębiorstwo podatków i opłat obowiązkowych, wyrażoną w procentach zysku przedsiębiorstwa. Sprawozdania gospodarcze z 2011 r. i 2012 r. przedstawiają całkowite obciążenie podatkowe za lata 2009 i 2010 (1 stycznia - 31 grudnia 2009 r. i 2010 r.). Suma całkowita należnych podatków jest sumą różnych podatków i opłat, którą należy zapłacić po uwzględnieniu odliczeń i kwot wolnych od podatku.

Zawarte w tej kwocie podatki i opłaty mogą być podzielone na następujące kategorie: a) podatek od zysku i od dochodu osób prawnych, b) uiszczane przez pracodawcę opłaty na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń (w których zawarte są wszystkie opłaty obowiązkowe, nawet jeśli są one płacone podmiotowi prywatnemu, np. funduszowi emerytalnemu), c) podatek od majątku, d) podatki komunikacyjne (i progresywne podatki obrotowe, jak również inne podatki konsumpcyjne np. niezwrotny podatek VAT) i e) pozostałe podatki (opłaty gminne oraz podatki samochodowe i podatki od olejów mineralnych).

Należy ponadto nadmienić, że szwajcarski system podatkowy jest atrakcyjny dla przedsiębiorstw zobowiązanych do płacenia szwajcarskich podatków oraz dla osób prywatnych, ponieważ obciążenie podatkowe na tle innych krajów kształtuje się w sposób umiarkowany.

 
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014